Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsmøde 20. april 2016

Menighedsmøde for Sundby og Nathanaels sogne i Sundby Menighedshus onsdag den 20. april 2016

 1. Velkomst og valg af ordstyrer og referent
 2. Kort orientering om det årlige menighedsmøde og dets kompetence iflg. Menighedsrådsloven ved Jytte Rønne, formand
 3. Præsentation af Amagerbrokirkerne ved Rolf Kallesøe, formand
 4. Budgetter og regnskaber for Amagerbrokirkerne ved Carin Genfer og Jimmy Damsgård
 5. Præsentation af visionsarbejdet i fællespastorartet ved Ole Meldgaard
 6. Menighedens ønsker for det kommende års sognesamarbejde i fællespastoratet
 7. Menighedsrådsvalg 2016
 8. eventuelt

Tilstede var repræsentanter for begge menighedsråd og menigheder (i alt 29)

 1. Som ordstyrer valgtes Jytte Rønne (formand for Nathanaels sogns menighedsråd). Som referenter valgtes de to sognes kordegne
   
 2. Jytte Rønne orienterede om det årlige menighedsmøde jf. menighedsrådsloven: Læs mere her fra loven. Der besluttedes, at referatet skal lægges på hjemmesiden
   
 3. Rolf Kallesøe, formand for Sundby menighedsråd, præstenterede de to sogne Rolf viste slides om sognenes aktiviteter. Sundby har haft samarbejdsprojekter med Islandsbrygges sogn omkring studentermenigheden og sognemedhjælper. Begge projekter er slut ultimo 2015.
   
 4. Carin Genfer, kasserer i Sundby gennemgik årsregnskab 2015

  Jimmy Damsgård, kasserer i Nathanael, gennemgik Nathanaels årsregnskab 2015. Jimmy pointerede, at kirkens kasserer er vagthund, der sørger for at menighedsrådets beslutninger bliver udført og at pengene bliver brugt fornuftigt.

  Budgetlægning starter tidligt. Det er en målsætning, at alle pengene bliver brugt.
  19 % til administration
  40 % til bygninger
  40 % til aktiviteter
  Alle tre formål indeholder også løn, som udgør 59 % af kirkens budget.
  Flytbare midler er ca. 250.000 kr.-.

  Kommentarer til regnskaberne:
  Lis Munksgaard konstaterede, at det er meget lidt, som er brugt på konfirmander.

  Provst Leo Kamstrup-Olesen fortalte om den store konfirmand-event: ”Luthers nøgle” for hele Amager, som blev betalt af tårnindtægter fra Vor Frelsers Kirke.


  Ingen af menighedsrådene ønsker at spare på konfirmandbudgettet. Præsterne fortalte om nye idéer til konfirmandarbejdet, hvilket indebærer, at der vil blive brugt flere midler i næste regnskabsår.

  Ligningsmidlerne fordeles på provstiplan efter tradition. Mens forsikringsbidragene til folkekirkens selvforsikring fordeles efter antal medlemmer.

  Budget 2017 – en stigning på 2 %, (sognene får 1½ %. Den sidste ½ % går i en omdisponeringpulje, hvorfra sognene kan søge om midler.

   
 5. Ved et fælles MR møde i oktober 2015, blev der blev nedsat et visionsudvalg bestående af Ole Meldgaard, Jytte Rønne, Rolf Kallesøe, Ulrik Baad, Pernille Wilby og Lotte B. Winter. Ole Meldgaard præsenterede udvalgets arbejde:
  Der vil snart blive udgivet et ”papir”.
  Menighedsrådene må forholde sig til faldende medlemstal og faldende dåbstal. Hvad er på spil?
  1. sekulariseringen
  2. individualiseringen
  3. globaliseringen
  ​​Hvorfor fravælges barnedåb?
 1. Vi tror ikke (sekularisering)
 2. Barnet skal selv træffe valg (individualisering)
 3. Vi tilhører en anden religion (globalisering)

Visionen er på den baggrund, at dåbs- og medlemsprocenter stabiliseres og vendes til fremgang for næste menighedsrådsperiode indtil 2020.


Strategi:
1. Større fokus på børnefamilier og yngre generationer
2. Flerstrenget møde mellem sognets beboere og Kirken
3. Frivilligt arbejde skal styrkes, således at flere får et forhold til kirken.

Aktiviteter:
*      Gudstjenester
*      Diakoni   

*      Undervisning
*      Mission
Undervisning – for kirkefremmede (ex trosbekendelsen, fadervor oa), samt dåbsundervisning for forældre og ikke-døbte som forudsætning for at kunne vælge dåb til.
Hvordan modtager man bedst folk i kirken? – med en involverende velkomst evt. en velkomstkomité
Udvalget foreslår en udvikling af Menighedsbegrebet.
Opsøgende arbejde mht. nytilflyttere.
 

Diakoni er kirkens ”brand”
kirkens diakonale arbejde skal udvikles med fokus på menighedsplejen.
Flere frivillige skal engageres - Hvad skal og kan de gøre?
Menighedsrådet skal både udstikke retningslinjer eller have åbenhed for nye idéer.
Det er vigtigt, at menighedsrådet forholder sig kritisk til regnskab-økonomi, så der frigives så mange penge som muligt til kirkens egentlige opgaver.
Afsnittet om gudstjenester er overladt til præsterne.

6. Der er for øjeblikket lidt for stor mangel på tillid/fortrolighed til en sammenlægning af de to sogne.
Visionsudvalget anbefaler, at Sundby og Nathanaels forbliver to sogne med to menighedsråd, fælles pastoratsråd til at koordinere aktiviteterne og at der ad hoc vælges fælles ansættelsesudvalg. Visionsudvalget vil udskyde det formaliserede samarbejde indtil det følelsesmæssigt er rigtigt.

7. Den. 13. september vil der blive afholdt orienterings- og opstillingsmøder i henholdsvis Sundby Kirkes menighedshus og Nathanaels Kirkes sognegård.
 

Deltagernes kommentarer og forslag:
Møde med ateistisk selskab med henblik på en dialog.
Karina Jensen fortalte om et medlemshverve- og dåbsprojekt i Domsognet og  Vesterbro sogn, med hjemmebesøg af præster hos familier, som netop har fået et barn. Anders Gadegaard er primus motor i projektet. 
Jens Lind Andersen mente, at det var en rigtig god idé at konsultere andre sogne om deres erfaringer med hvervekampagner.
Leif Munksgaard vil gerne se præsternes forslag til gudstjeneste-udvikling – foreslog målsætningen: forandring og fornyelse og samarbejde. Hvilken struktur skal bære visionerne videre?
Jimmy Damsgård: Fornyelsesudvalget hedder menighedsrådet. Vi kan ikke komme ud af ”boksen” uden fællesskab. Alle gamle fællesskaber er udfordrede. Det vi har brug for er små stærke fællesskaber, som skal virke ind på hinanden, sådan at man brænder for sagen. De små fællesskaber skal være selvkørende og føre til knopskydning, Inovation og implementering er nøgleord. Menighedsrådet kan oprette underudvalg. F.eks et frivillighedsudvalg. Den første opgave kunne være at finde ud af, hvad vi vil med en fælles sognemedhjælper.

Rikke Weissfeld pointerede, at ”vi gør ikke andet end at samarbejde”

En deltager kommenterede at et generelt problem for både kirkens folk og sognenes beboere er manglende evne til at kommunikere om religiøse emner.
Carin Genfer efterlyser aktiviteter, som er aktuelle.
Jens Lind Andersen fortalte, at menighedsrådet har været positive og støttet op om nye tiltag. Man skal ikke være bange for at prøve noget nyt.
Carin Genfer ortalte, at citykirkerne er gode til at inddrage frivillige – dette førte til
forslag om kirkevagter til åben kirke. Karina Jensen sagde, at i Citykirkerne har man en sognemedhjælper, som kan pleje frivillige.
Leif Munksgaard spurgte efter, hvilken profil menighedsrådene søger hos den nye præst. Svar: Menighedsrådene prioriterer åbenhad og samarbejde, men der er ikke enighed om en bestemt profil. Udfordringen er, hvordan idéer kan blive til virkelighed på en god måde.

Rolf Kallesøe sluttede af med at opsummere:
1. August/sept. Præsenteres visionspapiret.
2. Opstillingsmøde 13. sept.
I Sundby sker der en pæn udskiftning i menighedsrådet. Rolf opfordrede til reklame med henblik på at hverve nye potentielle medlemmer.